നിങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ തരിക

priestqurbana

മലങ്കരസഭയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ വാങ്ങിപ്പോയവരോ ആയ വൈദികരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചുതരിക.
mtvmosc@gmail.com

2 Responses to “നിങ്ങള്‍ക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ തരിക

  • kundara st thomas edavakangam kundara melevilayil gheevargheese panicker kasesha [1800-1900] serving churches kundara st thomas; thiruvamcode st thomas ,perinadu st thomas,maried from thyvilayil kundara

  • Fr.Mani K Varghese serving as vicar in St.Gregorious Orthodox cathedral, Bangalore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *