കല്ലാനിക്കല്‍ പൗലോസ് കത്തനാര്‍

കല്ലാനിക്കല്‍ പൗലോസ് കത്തനാര്‍
Source: 1904 Malankara Edavaka Pathrika, Vol. 13, No. 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *